KOORDINACIJA SINDIKATA DOSTAVILA ODGOVOR NA PONUDU VLADE KANTONA SARAJEVO O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA U IZNOSU OD 330,00 KM

Dana 27.12.2021. godine, Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo, dostavila je Vladi Kantona Sarajevo odgovor na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo da se osnovica za obračun plaća za 2022.godinu utvrdi u iznosu od 330,00 KM.

Odgovoru Vladi Kantona Sarajevo na ponuđenu osnovicu od 330,00 KM prethodile su rasprave i izjašnjenja članstva svih sindikata iz čega je zaključeno da za pet članica Koordinacije, prijedlog Vlade Kantona Sarajevo nije prihvatljiv i odbijen je iz razloga što se anketirano članstvo izjasnilo za odbijanje prijedloga u procentu od 99,00 %.

Anketirano članstvo Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo se izajsnilo na način da je 68% članova bilo za prihvatanje prijedloga Vlade Kantona Sarajevo, protiv 14,5%, a 17,4% članova se nije izjasnilo.

Koordinacija sindikata je predložila Vladi Kantona Sarajevo, da preispita svoju ponudu i na ponovnom sastanku predloži novi iznos osnovice, koji će biti u visini prijedloga Koordinacije sindikata, a to je 354,00 KM.

U slučaju da u narednom periodu Vlada ne bude predložila novi iznos osnovice, Koordinacija sindikata je najavila poduzimanje svih mjera i akcija sindikalne borbe, u skladu sa zakonom, kako bi se ostvarili realni zahtjevi sindikata.

U odgovoru Vladi Kantona Sarajevo je takođe navedeno da Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH-Kantonalni odbor Kantona Sarajevo u skladu sa odlukama svojih organa ima pravo da potpiše sporazum o ponuđenoj osnovici za obračun plaće za 2022.godinu, a da Vlada Kantona Sarajevo može doniejti odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća u ponuđenom iznosu, obzirom da ona ne može biti niža od prethodno dogovorene i utvrđene sporazumom sa sinidkatima.