Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, uputila je poziv Vladi Kantona Sarajevo za otvaranje pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za naredni period

Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo koji djeluju u okviru SSSBiH, a čine je sindikati:

  1. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  2. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  3. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH-Koordinacija Kantona Sarajevo i
  4. Sindikat policije Kantona Sarajevo,

dana 13.06.2019.godine, obratila se pismenim zahtjevom Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministrima za otvaranje pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za naredni period.

U zahtjevu je navedeno da su Sindikati iz sredstava informisanja saznali da je Vlada Kantona Sarajevo 30.05.2019.godine utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu, te ga, po hitnom postupku uputila prema Skupštini Kantona Sarajevo, a da pri tome nisu izvršene konsultacije sa Sindikatima, što je bila obaveza prema Kolektivnim ugovorima.

Osnov za pregovore je činjenica da su prihodi u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019.godinu, prema predloženim Izmjenama i dopunama, povećani za više od 6%, čime se stvara mogućnost za definisanje uvećane osnovice za obračun plaća za naredni period.