Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo prihvatilo primjedbe i prijedloge ovog Sindikata vezano za Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Sindikat), Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo dostavilo je Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, da isti pregleda i dostavi eventualne sugestije.

U Prednacrt Zakona ugrađeni su svi prijedlozi i primjedbe ovog Sindikata, proizašli iz višegodišnjih napora i pregovora sa Vladom Kantona Sarajevo, koji su rezultirali zaključcima Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i Pregovaračkog tima ovog Sindikata od 26.12.2016.godine.

Takođe su prihvaćene primjedbe i prijedlozi ovog Sindikata izneseni na sastanku održanom dana 05.07.2017.godine sa predstavnicima Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i ovaj Sindikat nema primjedbi na tekst Prednacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, jer je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, ispoštovalo odredbe člana 2. i 41. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i primjenilo Pravila i postupke za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) u smislu obavljenih konsultacija sa ovim Sindikatom kao socijalnim partnerom, izuzev primjedbe da se u članu 42. stav (1) na kraju teksta dodaju riječi:

„i od jedne do druge isplate plaće ne može proći više od 30 dana.“             

Navedena primjedba je predložena obzirom da je isto propisano članom 25. stav (2) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. 

Prilog: