Odluka Vlade o osnovici za obračun plaće za 2017. godinu

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/17

Na osnovu člana 5. Zakona o plaćama i naknadama u organi- ma vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Saraje- vo", br. 33/11, 5/13 i 9/15) i čl. 26. i 28. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 55. vanrednoj sjednici održanoj 27.12.2016. godine, donijela je 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2017. GODINU 

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće za 2017. godinu u iznosu 283 KM za državne službenike i namještenike u organima državne službe i sudskoj vlasti u Kantonu Sarajevo. 

II 
 

Iz tačke I ove Odluke izuzimaju se članovi Vlade Kantona Sarajevo i zastupnici/poslanici Skupštine Kantona Sarajevo. 
 

III 

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 02-05-36162-2/16
27. decembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Elmedin Konaković, s. r.