Održan sastanak članova vlade Kantona Sarajevo i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH

Dana 07.11.2017.godine, na zahtjev ovog Sindikata, održan je sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem, ministrom pravde i uprave Mariom Nenadićem i ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amelom Dautbegović.

Ovaj Sindikat je podnio zahtjev za održavanje zajedničkog sastanka u cilju izjednačavanja statusa državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo sa drugim uposlenim u javnom sektoru, a na šta ovaj Sindikat ukazuje već duži niz godina.

Na sastanku se razgovaralo o nastavku pregovora vezano za usaglašavanje nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i predstojećih pregovora o Kolektivnom ugovoru za zaposlene u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Tom prilikom, razmijenjena su mišljenja u vezi sa statusom državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo, pri čemu je ovaj Sindikat istakao da nije zadovoljan statusom državnih službenika i namještenika, prije svega imajući u vidu osnovicu za obračun plaće (283,00 KM), koja je niža u odnosu na sve druge nivoe vlasti u Federaciji BiH.

Ovaj Sindikat je jasno istakao da zahtjeva povećanje osnovice za obračun plaće ali i uređenje brojnih drugih pitanja kroz donošenje pomenutog zakona i Kolektivnog ugovora, kako bi se status državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo izjednačio sa drugim uposlenim u javnom sektoru.

Sindikat je takođe ponovo tražio, jer to do sada nije učinjeno, povlačenje žalbi na prvostepene presude po osnovu potraživanja iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, u svim slučajevima kad je nesporan pravni osnov i visina potraživanja, iz razloga što su po ovom osnovu diskriminirani u odnosu na ostale zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Predstavnici Sindikata su istakli da će inicirati izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u Federaciji BiH, kako bi se između ostalog regulisalo i pitanje radnog učinka i moguće stimulacije i destimulacije za državne službenike i namještenike.

Na sastanku je takođe razgovarano o dosadašnjem toku implementacije važećeg Kolektivnog ugovora, koji je bio i tema nedavno održanog sastanka predstavnika vlada FBiH i kantona, o postojanju interesa za produženjem roka njegovog važenja, te zaključenju novog Kolektivnog ugovora. S obzirom da je Vlada KS ostala dužna izjašnjenje Vladi FBiH po tom pitanju, razmijenjeno je mišljenje sa predstavnicima ovog Sindikata, kao potpisnikom Kolektivnog ugovora. Nakon toga, Vlada KS će svoj stav dostaviti Federalnoj vladi.

Članovi Vlade KS su iskazali spremnost za unapređenje standarda zaposlenih u državnoj službi u Kantonu Sarajevo, te istakli da će tokom narednih pregovora i pripreme relevantnih propisa, Vlada izvršiti neophodne analize i uraditi ono što bude neophodno po tom pitanju.