Održan sastanak o usaglašavanju radne verzije nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Dana, 24.10.2017. godine, održan je sastanak predstavnika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo sa predstavnicima Sindikata, o usaglašavanju radne verzije nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Ovaj Sindikat je nastavio sa ranijim zahtjevima za iznalaženje najboljih rješenja koja su moguća u postojećoj situaciji, u cilju izjednačavanja, prije svega plaća državnih službenika i namještenika sa drugima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, te nastojanju da u što kraćem roku dođemo do usaglašenog teksta nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo, a u cilju poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika.

Takođe je ovaj Sindikat, jasno iznio stav, da se uvećanje plaće po osnovu radnog učinka državnih službenika i namještenika treba zasnivati na pripadajućem procentu uvećanja osnovne plaće za ocjenu „naročito uspješan“, „uspješan“ i „zadovoljava“, ne u smislu jednokratne isplate, već procentualnom uvećanju osnovne plaće za cijelu godinu.

Ovaj Sindikat je predložio da se sva radna mjesta državnih službenika počev od IX platnog razreda zaključno sa IV platnim razredom, koriguju na način da se svrstaju u jedan platni razred više, a takođe sva radna mjesta namještenika počev od VII platnog razreda zaključno sa I platnim razredom svrstaju u jedan platni razred više, ali je takođe svjestan i odredbi čl. 20., 21. i 60. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, te je zatražio od Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo da se do narednog sastanka jasno odredi po ovom pitanju.

Pregovori na usaglašavanju radnog materijala nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo će se nastaviti 27.10.2017. godine.