Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa OSING-osiguranje inženjering d.o.o. Sarajevo

Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa OSING - osiguranje inženjering d.o.o. Sarajevo, a predmet ovog Ugovora je pružanje usluga članovima Sindikalne organizacije i članovima njihovog porodičnog domaćinstva i to:

  • sve vrste tehničkih pregleda,
  • registracija vozila,
  • davanje pojedinačnih pozajmica članovima na njihov zahtjev u visini cijene registracije motornih vozila.

Navedene usluge OSING će obavljati u podružnicama:

  • Stanica za tehnički pregled motornih vozila Novi Grad, ulica Halilovići broj 7;
  • Stanica za tehnički pregled motornih vozila Vogošća, ulica Muje Šejte broj 7,
  • Stanica za tehnički pregled motornih vozila Ilijaš, ulica Moševačka broj 169.

OSING će vršiti kompletiranje dokumentacije za registraciju motornih vozila i obezbjediti članovima Sindikalne organizacije, na njihov zahtjev zaključenje pojedinačnih ugovora o pzajmici u visini cijene registracije motornih vozila, bez kamata, sa rokom otplate od 10 (deset) mjeseci.

Članovi Sindikalne organizacije su obavezni redovne uplate za pružene usluge vršiti putem trajnog naloga otvorenog kod banke najkasnije do 20. u mjesecu, na transakcijski račun OSING d.o.o. Sarajevo broj: 1401011120052825, koji se vodi kod SBERBANK BH d.d., te su dužni deponovati zadnju platnu listu u svrhu provjere kreditne sposobnosti.

Prilikom dolaska na stanicu za tehnički pregled vozila članovi Sindikalne organizacije su obavezni ponijeti neophodnu dokumentaciju za registraciju motornih vozila.

U slučaju istupanja iz članstva Sindikalne organizacije, korisnik usluga je obavezan ostatak neizmirenih rata izmiriti lično i to po osnovu trajnog naloga otvorenog kod banke u korist OSING d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zakonskim propisima.

Usluge po zaključenom Ugovoru se mogu početi koristiti odmah.