Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji (prodaji na rate) sa LASER d.o.o. Sarajevo

Sindikalna organizacija kantonalnih organa državne službe Kantona Sarajevo zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji (prodaja na rate) sa “LASER” D.O.O. ulica Džemala Bijedića broj 285, Sarajevo, a predmet ovog Ugovora je prodaja vodomaterijala i opreme za kupatila članovima Sindikalne organizacije na 12 mjesečnih rata, bez učešća, bez žiranata i bez kamata uz prezentiranje ličnog dokumenta kupca.

Članovi Sindikalne organizacije su obavezni redovne uplate za kupljenu robu vršiti putem trajnog naloga otvorenog kod banke preko koje član Sindikata prima plaću, na transakcijski račun LASER d.o.o. Sarajevo broj: 1610000036970009, koji se vodi kod Raiffeisen Bank d.d BiH Filijala Sarajevo.

U slučaju istupanja iz članstva Sindikalne organizacije, korisnik usluga je obavezan ostatak neizmirenih rata izmiriti lično i to po osnovu trajnog naloga otvorenog kod banke u korist LASER d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zakonskim propisima.

Usluge po zaključenom Ugovoru se mogu početi koristiti odmah.