Sporazum o procentu uvećanja plaće za svaku započetu godinu penzijskiog staža

Na osnovu člana 25. slav (I) Kolektivnog ugovora za službenike organa'uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 23/00. 50/00. 97/13. 18/16 i 89/16). Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo i Pregovarački tim Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bil i (u daljem tekstu: sporazumne strane), danh 26.12.2016. godine, postigli su sljedeći

SPORAZUM

O PROCENTU UVEĆANJA PLAĆE ZA SVAKU ZAPOČETU GODINU PENZIJSKOG STAŽA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA I ZAPOSLENIKA U JAVNIM USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO

Član I.

Ovim Sporazumom sporazumne strane su dogovorile da se državnim službenicima i namještenicima i zaposlenicima u javnim ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, osnovna plaća uvećava za 0,6 % za svaku započetu godinu penzijskog staža, s tim da ukupno povećanje po tom osnovu ne može biti veće od 20 %.

Član 2.

Sporazumne strane su saglasne, da se ovim Sporazumom, državni službenici i namještenici i zaposlenici u javnim ustanovama socijalne zaštite po osnovu uvećanja plaće za svaku započetu godinu penzijskog staža, izjednačavaju sa ostalim uposlenicima koji plaću primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Član 3.

Ovaj Sporazum ćc se primjenjivati od 01.01.2017.godine, a najduže do 31.12.2017.godine.

član 4.

Ovaj Sporazum je potpisan u šest istovjetnih primjeraka, od kojih svaka sporazumna strana zadržava po dva primjerka, jedan primjerak dostavlja se Ministarstvu Imansija Kantona Sarajevo i jedan primjerak ..Službenim novinama Kantona Sarajevo". 

Član 5.

Ovaj Sporazum ćc se objaviti u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".