Upućen prijedlog Pregovaračkom timu Vlade Kantona Sarajevo za otvaranje pregovora o povećanju osnovice za obračun plaće prije usvajanja izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, imajući u vidu započetu proceduru izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu, a obzirom na revidirane projekcije prihoda za 2018.godinu Federalnog ministarstva finansija i rast prihoda u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2018.godinu, predlažio je Pregovaračkom timu Vlade Kantona Sarajevo hitno otvaranje pregovora o utvrđivanju, odnosno povećanju osnovice za obračun plaća za 2018.godinu.

Naime, Koordinacija sindikata koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevo, je prije donošenja Budžeta za 2018.godinu, podnijela zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za utvrđivanje osnovice od 315,00 KM.

Na sastanku Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i Pregovaračkih timova svih sindikata održanom dana 19.12.2017.godine, razumijevajući situaciju u Kantonu Sarajevo, Pregovarački timovi sindikata su iznijeli jedinstven zahtjev za osnovicu od 300,00 KM, uz prijedlog da se u 2018.godini poveća, odnosno uskladi osnovica kroz mogući rebalans Budžeta.

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila osnovicu za obračun plaća za 2018.godinu u iznosu od 290,00 KM, bez saglasnosti ovog Sindikata.

Sindikat je u svom prijedlogu naglasio da su utvrđenom osnovicom od 290,00 KM, državni službenici i namještenici u Kantonu Sarajevo nezadovoljni iz razloga što su od 2012.godine plaće državnih službenika i namještenika značajno manje od plaća državnih službenika i namještenika na federalnom nivou, Gradu i svim općinama u Kantonu Sarajevo, značajno manje od zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima u Kantonu Sarajevo, značajno manje od plaća zaposlenih u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, a manje i od plaća zaposlenih u obrazovanju i policiji Kantona Sarajevo, na šta ovaj Sindikat i ukazuje sve ove godine. 

Nadalje, Sindikat je u svom prijedlogu istakao da ostvareno i predviđeno povećanje prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018.godinu, predstavlja realnu mogućnost za povećanje osnovice za obračun plaća.