Upućen zahtjev ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo za poboljšanje materijalnog statusa državnih službenika i namještenika

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo za poboljšanje materijalnog statusa državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo.

U zahtjevu je istaknuto da u okončanim pregovorima sa Pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo, ovaj Sindikat nije prihvatio predloženo povećanje osnovice, od strane Vlade Kantona Sarajevo, za obračun plaća sa 315,00 KM na 330,00 KM za 2022.godinu.

Naime, članovi Sindikata u kantonalnim organima državne službe u Kantonu Sarajevo su se putem ankete izjasnili da ne prihvataju predloženu osnovicu od strane Vlade Kantona Sarajevo, cijeneći izuzetno povećanje cijena i troškova života u prethodnoj godini i već nastavljen drastičan rast istih i u ovoj godini, a imajući u vidu status državnih službenika i namještenika koji je i do sada bio diskriminirajući i neravnopravan u odnosu na sve ostale zaposlene u javnom sektoru.

Iz navedenih razloga, a imajući u vidu da je Vlada Kantona Sarajevo, najavila nastavak pregovora za promjenu i povećanje koeficijenata i poboljšanje statusa prosvjetnih radnika, zaposlenih u policiji, te da je status zaposlenih u komunalnoj privredi značajno poboljšan kroz potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost komunalne privrede, Sindikat smatra da je nužno hitno kroz povećanje koeficijenata za pojedine platne razrede i uvećanje plaće po osnovu radnog učinka riješiti pitanje dugogodišnjeg neravnopravnog položaja i lošeg materijalnog statusa državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Sindikat je takođe iskazao spremnost za sve oblike sindikalne borbe u cilju poboljšanja statusa državnih službenika i namještenika.