Zahtjev sindikata za zakonit obračun plaća namještenicima VII platnog razreda

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat) dana 10.05.2019.godine obratio se Premijeru Kantona, Ministrici pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministru finansija Kantona Sarajevo sa zahtjevom u kome se ističe, da je Sindikat dana 12.02.2019.godine i dana 15.03.2019.godine, uputio pismene zahtjeve za primjenu člana 6. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 5/19), a koji se odnosi na obračun plaća namještenika u kantonalnim organima državne službe Kantona Sarajevo, koji su razvrstani u VII platni razred - pomoćni radnik i nekvalifikovani radnik.

Sindikat je u svojim zahtjevima istakao da se obračun plaća namještenicima VII platnog razreda vrši suprotno odredbi člana 6. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu da je članom 6. stav 3. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo propisano da osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema poslednjem objavljenom statističkom podatku, nesporno je da bi se za ovu kategoriju namještenika, sve dok je njihova osnovna plaća (315 osnovica x koeficijent 1,85=582,75), manja od 70 % prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine (70% od 907,00 KM = 634,90 KM), trebao vršiti na način da se uvećanje plaće po osnovu staža osiguranja, prekovremeni rad, rad u dane praznika i sl., obračunava na iznos od 70 % prosječne neto plaće isplaćene u F BiH, to jest na iznos od 634,90 KM, jer je to iznos osnovne plaće, a ne na iznos od 582,75 KM, kako se trenutno vrši obračun.

Dana 09.04.2019.godine, održan je sastanak Ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministra finansija Kantona Sarajevo sa predstavnicima Sindikata i na sastanku je usaglašeno mišljenje da je zahtjev Sindikata opravdan, te da bi od aprila 2019.godine, Ministarstvo finansija obračun plaća za namještenike VII platnog razreda trebalo vršiti na Zakonom propisan način.

U naknadnom razgovoru sa Ministrom finansija, Sindikat je dobio informaciju da su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019.godinu, potrebna dodatna sredstva u iznosu od cca 960.000,00 KM, te da se ista moraju prethodno obezbijediti preraspodjelom, jer se ovakav način obračuna plaća treba primjeniti, za ovu kategoriju zaposlenih i ostalih budžetskih korisnika.

Ovaj Sindikat je i na sastanku sa resornim ministrima iskazao razumijevanje i nije tražio da se obračun razlike plaća izvrši retroaktivno, jer je nesporno da je ovakva zakonska odredba bila i u ranijem Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Obzirom na naprijed navedeno, Sindikat je u svom zahtjevu zatražio od Premijera i resornih ministara da poduzmu aktivnosti iz njihove nadležnosti i obezbijede da se obračun plaće za namještenike VII platnog razreda, počev od 01.aprila 2019.godine, izvrši na način propisan Zakonom, kako ne bi došlo do pokretanja sudskih postupaka, a što je u interesu kako članova Sindikata tako i zaštite Budžeta Kantona Sarajevo u smislu stvaranja značajno većih obaveza.