ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA KOJI PRIMAJU PLAĆU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO I PREDSTAVNIKA VLADE KANTONA SARAJEVO O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA ZA 2022.GODINU

Dana 09.11.2021.godine održan je sastanak predstavnika svih šest sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo sa premijerom i resornim ministrima u Vladi Kantona Sarajevo, a po ranije upućenim zahtjevima Sindikata za otvaranje pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za 2022.godinu.

Sindikati su izrazili nezadovoljstvo Što je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu, bez da su otvoreni i vođeni pregovori sa sindikatima o utvrđivanju osnovice prije utvrđivanja nacrta Budžeta, a u istom nije planirano povećanje odnosno usklađivanje osnovicc, obzirom na značajan rast cijena i troškova života, te iznijeli zahtjev za povećanje osnovice za 27% u odnosu na dosadašnju osnovicu od 315,00 KM.

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, su kao razlog za planiranje osnovice u dosadašnjem iznosu naveli Zakon o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koji je u proceduri donošenja, a kojim se propisuje da se koeficijent prihoda od indirektnih poreza za Kanton Sarajevo smanji sa 2 na 1,5, što bi u konačnici značilo smanjenje budžeta Kantona Sarajevo za 80
do 100,000.000,00 KM.

Prema stavu predstavnika Vlade Kantona Sarajevo povećanje osnovice se mora posmatrati u kontekstu donošenja naprijed navedenog Zakona, te su predložili nastavak pregovora za 22.12.2021.godine.

Sindikati su iznijeli jasan stav da Zakon o pripadnosti javnih prihoda još uvijek nije izmjenjen i na snazi je koeficijent 2 za Kanton Sarajevo, da se osnovica za obračun plaća nije mijenjala od 2019.godine, daje neizvjesno kada će i hoće li biti donesen Zakon o izmjenama ovog Zakona, a da Budžet Kantona Sarajevo za 2022.godinu mora biti donesen prije toga, te su ostali kod svog zahtjeva da se osnovica za obračun plaća za 2022.godinu poveća za 27%.

Takođe su ukazali da su i na svim drugim nivoima vlasti najavljena povećanja plaća, a da je osnovica za obračun plaća u Kantonu Sarajevo i do sada bila značajno manja u odnosu na druge nivoe vlasti.

Sindikati će u narednom periodu nastaviti dogovore o zajedničkim aktivnostima vezanim za postavljeni zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaća, uključujući proteste i štrajkove, a o čemu će odluke donijeti organi svih sindikata u zavisnosti od stava članstva u tim sindikatima.