Sindikalni odbor

RB Služba/Ministarstvo Povjerenik Telefon
1 Ministarstvo prevde i uprave i Pravobranilaštvo Mraković Muhidin 562-083
2 Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Redžić Mirsada 560-402
3 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za geodetske i IPP i Uprava za stambena pitanja Ljubijankić Višnja 212-359, 442 330
4 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Čeljo Dževad 562-143
5 Ministarstvo privrede i Uprava za šumarstvo Bošnjak Fadila 562-117
6 Ministarstvo finansija Vladović Amira 565-033
7 Ministarstvo zdravstva Ajanović Amra 562-229
8 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Husić Lamija 562-134
9 Ministarstvo kulture i sporta Valjevčić Kimeta 562-224
10 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Skorupan Safet 564-459
11 Ministarstvo za boračka pitanja i Fond "IKRE" Duraković Rasim 562 009
12 KIabinet Premijera, Press, SSV, Ured za zakonodavstvo, Služba protokola i Ured za kvalitet Đozo Azra 562 050
13 Služba za skupštinske poslove i Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Pašić Suada 562-055
14 SSZP Pamuk Dževad 562-253
15 PPZ Brajlović Ismeta 279-208
16 Direkcija za robne rezerve Mušanović Saludin 696-502
17 KU CZ Durgut Jasmin oc 121
18 Zavod za informatiku i statistiku Martinović Igor 560-486
19 Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove Biogradić Haris 770-138
20 Kantonalna agencija za privatizaciju Šahović Amra 560-030
21 Fond memorijala Čekić Elmaza 252-215