Uredbe

Naziv uredbe, službeno glasilo i broj
Uredba o radnom vremenu ("Službene novine Kantona Sarajevo", 39/17)
UREDBA O MEDIJATORIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", 10/17)
UREDBA O OBAVEZNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU SARAJEVO ("Službene novine Kantona Sarajevo", 14/17)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Kantona Sarajevo", 39/16)
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH", 69/05, 29/06)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Kantona Sarajevo", 4/12, 25/14, 21/18)
12. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine Kantona Sarajevo", 36/06, 08/12, 39/16)
13. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", 52/16)