Zakoni

Naziv zakona, službeno glasilo i broj
Izmjene i dopune zakona o plaćama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", 20/17)
Zakon o radu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", 26/16)
Zakon o državnoj službi u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 49/05)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", 45/10, 111/12)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", 31/16)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", 05/19)