Izmjene i dopune zakona o plaćama FBiH ("Službene novine Federacije BiH",  20/17 )
Zakon o radu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH",  26/16 )
Zakon o državnoj službi u FBiH ("Službene novine Federacije BiH",  29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 )
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Federacije BiH",  49/05 )
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH",  45/10, 111/12 )
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",  31/16 )
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",  33/11, 05/19 )