Sindikalni odbor

Sliužba/minstarstvo

Povjerenik

Telefon

1.Sindikalna podružnica Ministarstva saobraćaja i Direkcija za puteve

 NAIDA TUKIĆ

562-212

2.Sindikalna podružnica Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Uprava za stambena pitanja

ELDAR BARUKČIJA

562-148

3.Sindikalna podružnica Ministarstva privrede i Uprava za šumarstvo

 BERIN AJANOVIĆ

550-285

4. Sindikalna podružnica Ministarstva finansija

 AMIRA VLADOVIĆ

565-033

5.Sindikalna podružnica Ministarstva zdravstva

AMRA HADŽIMURATOVIĆ ČUSTOVIĆ

562-106

6. Sindikalna podružnica Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade

 SEAD KARAMAN

770-194

7. Sindikalna podružnica Ministarstva kulture i sporta

 KIMETA VALJEVČIĆ

562-224

8. Sindikalna podružnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

 LIRIJA ADEMI

562-036

9. Sindikalna podružnica Ministarstva za boračka pitanja i Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece poginulih boraca i civilnih žrtava rata „IKRE“

 (NIJE IZABRAN  Rasim dao ostavku)

 

10.Sindikalna podružnica Služba za protokol i press, Kabineta Premijera, Stručna služba Vlade, Ured za zakonodavstvo, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, Ministarstvo pravde i uprave i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo

 AZRA ĐOZO

562-050

11.Sindikalna podružnica Služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo i Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

 JASMINA VARKA

562-055

12.Sindikalna podružnica Stručna služba za zajedničke poslove

 NERMIN BUNIĆ

562-023

13.Sindikalna podružnica Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

 SALUDIN MUŠANOVIĆ

696-502

14.Sindikalna podružnica Kantonalna uprava civilne zaštite

 JASMIN DURGUT

556-670

15.Sindikalna podružnica Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

 IGOR MARTINOVIĆ

560-486

16.Sindikalna podružnica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

 NARCIS TASO

770-129

17. Sindikalna podružnica Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju

 AMRA ŠAHOVIĆ

560-030

18. Sindikalna podružnica Fond memorijala

SEMIR ABDAGIĆ

252-223